آشنایی با اصول باغبانی

آشنایی با اصول باغبانی درختان میوه برای رسیدن به حداکثر رشد ،وتولید بیشترین و مرغوبترین محصول ،نیاز به دریافت نور کافی دارند . این امر ایجاب می کند که هنگام کاشت ، بین درختان مجاور فاصله بخصوصی که برای درختان متفاوت است و به اندازه آنها در حداکثر رشد بستگی دارد ،رعایت شود اگر همانطور
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
CiyaShop
Hello User

Join Our Newsletter

Subscribe to the CiyaShop mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.